Pay by mail

City of Somerton
Attn: Utility Bill
PO Box 638
Somerton, AZ 85350