Community Center/Gym
928-722-7384 805 W Main St., Somerton, Arizona 85350