Perricone Park
321 N. Cesar Chavez Ave., Somerton, Arizona 85350