Primera Iglesia Bautista
928-627-3533 206 N. State Ave., Somerton, Az 85350