Iglesia Monte Sinai
928-627-3315 17662 S. Avenue B, Somerton, Az 85350 www.facebook.com/iglesiamontesinai00/