Iglesias De Dios Pentecostes
928-627-8783 424 N. State Ave., Somerton, Az 85350